KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                       27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy ul. Przemysłowa 3,27-600 Sandomierz.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Targowisk Miejskich Samorządowego Zakładu Budżetowego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem danych osobowych: Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy ul. Przemysłowa 3, 27-600 Sandomierz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 5. a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Targowiskach Miejskich Samorządowym Zakładzie Budżetowym;
 6. b) realizacji zawartych umów i innych czynności związanych z usługami związanymi z korzystaniem z gminnych targowisk w Sandomierzu;
 7. c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 8. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 9. a) organy władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 10. b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Targowiskami Miejskimi Samorządowym Zakładem Budżetowym przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem są Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 12. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 13. a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 14. b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 15. c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

-    dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

-    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

-   osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

-    dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

-    dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 d)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

-    osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-   przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

-  Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

-  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 1. e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-        przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

-        przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

 1. f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-        zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

-        przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Targowiskach Miejskich Samorządowym Zakładzie Budżetowym Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.
 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

UWAGA

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 17.11.2017 r. godz 1400

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 25.10.2017 r.

 

Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy w Sandomierzu zaprasza do składania ofert na rozbudowę radiowęzła na placu targowym przy ul. Przemysłowej 2 w Sandomierzu.

Zakres zadania (dostawa materiałów i usługa montażu) obejmuje:

 • zakup i montaż na istniejących słupach energetycznych dodatkowych 40 szt. głośników tubowych o mocy 30 W (wraz z zamocowaniami)
 • zakup i montaż wzmacniacza 600 W (1szt.)
 • zakup i montaż odtwarzacza DVD, CD, USB (1 szt.)
 • zakup i montaż okablowania oraz stalowej linki mocującej w/w okablowanie o długości ok. 1000 m.

Oferty pisemne zawierające koszt dostawy materiałów, koszt usługi montażu oraz termin wykonania usługi, prosimy składać osobiście  lub e-mailem w terminie do dnia 10.11.2017 r, godz. 1400  w biurze TMSZB, ul. Przemysłowa 3, 27-600 Sandomierz (II piętro) lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szacunkowa wartość zamówienia – 20 000,00 zł. brutto (16 260,00 zł. netto).

 

Dodatkowe informacje:

Ewa Gleń  - kierownik placu targowego

tel. 15 832 34 22

tel. kom. 539 959 635

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 z dnia 26.10.2017 r.

 

Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy w Sandomierzu zaprasza do składania ofert na budowę systemu monitoringu wizyjnego na placu targowym przy ul. Przemysłowej 2 w Sandomierzu.

Zakres zadania (dostawa materiałów i usługa montażu) obejmuje:

 • zakup i montaż na istniejących słupach energetycznych 5 szt. Kamer IP na wjeździe (1 punkt kamerowy), w tym 3 kamer 2 MPx oraz 2 kamer 4 MPx wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i wyposażeniem
 • zakup i montaż 1 szt. kamery IP 2 MPx na istniejącym słupie energetycznym na wyjeździe wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i wyposażeniem
 • zakup i montaż 1 szt. kamery obrotowej IP na istniejącym słupie energetycznym wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i wyposażeniem
 • zakup i montaż kompletnego systemu rejestracji dla w/w kamer
 • zakup i montaż niezbędnych akcesoriów montażowych oraz uruchomienie systemu wraz ze szkoleniem personelu TMSZB.

Oferty pisemne zawierające koszt dostawy materiałów, koszt usługi montażu oraz termin wykonania usługi, prosimy składać osobiście  lub e-mailem w terminie do dnia 10.11.2017 r, godz. 1400  w biurze TMSZB, ul. Przemysłowa 3, 27-600 Sandomierz (II piętro) lub na adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szacunkowa wartość zamówienia – 48 000,00 zł. brutto (39 024,00 zł. netto).

 

Dodatkowe informacje:

Ewa Gleń – kierownik placu targowego

tel.: 15 832 34 22

tel. kom.: 539 959 635

 

 

 

 

 

Sandomierz Królewskie Miasto

Targowiska Miejskie w Sandomierzu © 2017